Verejné zbierky

Verejná zbierka SVETIELKO NÁDEJE SIAF 2017

Registrové číslo zbierky: 606-2017-01O13 7

Účel zbierky: ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy,vzdelania a telovýchovy

Spôsob vykonávania zbierky : zbieraním do prenosných pokladničiek

Dátum začatia zbierky : 26.8.2017 ukončenie zbierky 27.8.2017

Územie, na ktorom sa zbierka bude vykonávať': katastrálne územie Sliač

Osoba zodpovedná za vykonávanie zbierky : Ing. Igor Obšajsník, Bakossova 14464/3 I, 974 01 Banská Bystrica

Záverečná správa zbierky :

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme v zmysle § 13 záverečnú správu zbierky.

1/ Identifikácia zbierky:

Názov zbierky : Svetielko nadeje SIAF 2017

Registrové číslo zbierky: 606-2017 010137


2/ Prehľad vykonávania zbierky:

Zbierka bola vykonávaná zbieraním do prenosných pokladničiek


3/ Prehľad nákladov zbierky:

Na danú zbierku si neuplatňujeme žiadne náklady.


4/ Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel:

Čistý výnos verejnej zbierky: 586,66 €


Účel zbierky: Ochrana zdravia a rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy. (tecnhnicko materiálne vybavenie pre detský mobilný hospic)

Čerpanie:

Náplaste 233,20 €

Pulzný oximeter na prst ( príslušenstvo ) 170,62 €

Močové katétre 10,08 €

Močové katétre a položky 58,74 €

Infračervený teplomer 32,00 €

Servis polohovacej postele 122,18 €

Spolu 626,82 €

Rozdiel vo výške 40,16 € sme uhradili z iných zdrojov.


Ďakujeme Vám za umožnenie konania tejto verejnejzbierky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Verejná zbierka SVETIELKO na podporu detského mobilného hospicu


Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme v zmysle § 13 záverečnú správu zbierky.

1/ Identifikácia zbierky:

Názov zbierky : Svetielko

Registrové číslo zbierky: SVS-OVS3-2015/018475


2/ Prehľad vykonávania zbierky:

Zbierka bola vykonávaná prostredníctvom zasielania SMS správ na krátke číslo 877 v sieťach mobilných operátorov. Doba trvania zbierky bola od 1.9.2015 do 30.6.2016.


3/ Čistý výnos zbierky:

2 647,73 €


Naše občianske združenie požiadalo MV SR o možnosť organizovania verejnej zbierky, na ktorú dostalo povolenie od 01.sepembra 2015 do 30. júna 2016 na celom území Slovenskej republiky.

V predchádzajúcich rokoch sa nám prostredníctvom verejnej zbierky podarilo vyzbierať finančné prostriedky na zakúpenie vybavenia do zrekonštruovanej onkologickej a hematologickej ambulancie, financovali sme výlety pre odliečených detských pacientov.

Teraz sa nám prostredníctvom zbierky podarí zabezpečiť tecnhnicko materiálne vybavenie pre detský mobilný hospic.

Verejnú zbierku sme vykonávali formou zasielania dobrovoľných príspevkov na osobitný účet zbierky a zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete na telefónne číslo 877.

Prostredníctvom tejto aktivity sa nám podarilo osloviť mnoho fyzických osôb aj organizácii, ktoré nám ako výsledok kampane môžu aj v budúcnosti pomôcť pri činnosť našej organizácie. Preto považujeme túto formu upútavania pozornosti darcov a médií, ale aj okolitej spoločnosti na problematiku onkologických pacientov za veľmi prospešnú a produktívnu.

Čerpanie:

Senzory k pulznému oximetru 662,40 €

Odsávačka 1 258,19 €

Podložka na presun pacienta 360,00 €

Náplasť na rany 246,40 €

Močové sáčky a rúška 49,93 €

Zdravotný materiál 61,54 €

Plienkové nohavičky 9,27 €

Spolu 2 647,73 €

Účel použitia čistého výnosu: zabezpečenie materiálneho – technického vybavenia pre detský mobilný hospic s pôsobnosťou pre Banskobystrický a Žilinský kraj.

Ďakujeme Vám za umožnenie konania tejto verejnej zbierky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Osoba zodpovedná za realizáciu a vyúčtovanie verejnej zbierky: Ing. Igor Obšajsník, mail:i.obsajsnik@svetielkonadeje.sk,tel: 0908 789 061


Verejná zbierka SVETIELKO NÁDEJE SIAF 2016 na podporu detského mobilného hospicu

Registračné číslo verejnej zbierky 606-2016-011138

Zbierka sa uskutočnila v katastri mesta Sliač od 27. augusta 2016 do 28. augusta 2016 a to :

  • zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek od 27. augusta 2016 do 28. augusta 2016

Záverečná správa zbierky

V zmysle zákona 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme v zmysle § 13 záverečnú správu zbierky :


1/ Identifikácia zbierky:

Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok: OU-ZV-OVVS-2016/011138

Registrové číslo zbierky: 606-2016-011138


2/ Prehľad vykonávania zbierky:

Zbierka bola vykonávaná zbieraním finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek .


3/ Prehľad nákladov zbierky: Na danú zbierku si neuplatňujeme žiadne náklady.


4/ Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel:

Čistý výnos verejnej zbierky: 283, 53 €


Účel zbierky: Ochrana zdravia a rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy. (tecnhnicko materiálne vybavenie pre detský mobilný hospic)

Čerpanie:

Močové katétre 25,84€

Odsávacie katétre 67,44€

Odsávacie katétre 24,48€

Močové katétre 16,43€

Monitor dychu 49,93€

Zdravotný materiál 97,00€

Plienkové nohavičky 53,01€

Spolu 284,20€

Rozdiel vo výške 0,67 € sme uhradili z iných zdrojov.

Ďakujeme Vám za umožnenie konania tejto verejnej zbierky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Osoba zodpovedná za realizáciu a vyúčtovanie verejnej zbierky: Ing. Igor ObšajsníkAko nám môžete pomôcť

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €